Att lyssna på det vi inte vill veta

1 Mar

Egentligen vill vi inte veta. För tortyr speglar utslag av människans grymmaste fantasi. Kanske är det därför vi värjer oss mot berättelserna om slag, elchocker, våldtäkter och utdragna naglar. Vi värjer oss mot den obegripliga uppfinningsrikedom som människan kan uppvisa i sin ondska. Och vi värjer oss mot den utsatthet som tortyroffret måste känna – just då – i händerna på sin bödel. Vi vill inte veta att människan kan vara så grym. Eller att hon kan vara så ensam.

 Men vi är inte så fega att vi stoppar fingrarna i öronen och nynnande låtsas som ingenting. Istället har världssamfundet skapat konventioner och överenskommelser för att skydda det vi ser som grundläggande mänskliga rättigheter: rätten till liv, säkerhet och hälsa oberoende av religion, kön, sexuell läggning, etnisk eller politisk tillhörighet.

 Europakonventionen som sedan 1995 är inskriven i svensk lag ger oss otvetydigt besked: Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Europadomstolen har i sin praxis tolkat konventionen så att tortyrförbudet också innefattar förbud att avvisa eller utvisa någon om det föreligger risk att denne ska utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling.

Europadomstolen har dessutom flera gånger slagit fast att tortyrförbudet och förbudet att avvisa någon som riskerar tortyr är undantagslöst. Det är glasklara besked som ger oss i Sverige skyldighet att göra det enda rätta – att erbjuda skydd och trygghet åt asylsökande som torterats.

 Ändå verkar inte svenska myndigheter vilja veta. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna avkunnade i mars 2010 dom mot Sverige i ett principiellt viktigt mål mellan en iransk asylsökande och Sverige. Eftersom Sverige avstod att överklaga domen vann den laga kraft i juni. Domen innebär att Sverige omedelbart måste genomföra långtgående förändringar i asylprocessen.

 Domen slog fast två nya principer i asylrätten. För det första att det åligger Migrationsverket att på eget initiativ utreda anledningen till skadorna om en asylsökande framfört något som tyder på att denna utsatts för tortyr. Domstolen tillbakavisade regeringens argument om att det är den sökande själv som ska skaffa ett sådant utlåtande. Domstolens krav är mycket rimligt eftersom en tortyrutredning kostar mer än 10 000 kronor och inte omfattas av rättshjälp. De flesta asylsökande har alltså inte möjlighet att bekosta detta själva.

Den andra principen som slås fast är att bevisbördan övergår till Migrationsverket om utredningen finner bevis för tortyr. Det vill säga att Migrationsverket måste bevisa att det inte föreligger risk för tortyr vid en avvisning. Domstolen underkänner alltså Migrationsverkets nuvarande handläggning där det ofta blott konstateras att den sökande inte gjort troligt att tortyren kommer upprepas i hemlandet.

Fortfarande, åtta månader efter att domen vunnit laga kraft, finns inget som tyder på att svenska myndigheter följer domen. En rundringning bland erfarna ombud visar att domen inte på något sätt har satt spår i vare sig handläggning eller bedömning av ärenden. Asylsökande får fortfarande inte sina tortyrutredningar och de få som ändå görs bekostas av Vänsterpartiets Fristadsfond och andra frivilliga.

Jag vill gärna tro att migrationsminister Tobias Billström är en av dem som vågar lyssna. Som ytterst ansvariga är det regeringens skyldighet att se till att Sverige följer Europakonventionen och domstolens beslut. Men då måste migrationsministern omedelbart ta ut fingrarna ur öronen och visa världen att Sverige inte lämnar tortyrens offer ensamma med sina bödlar igen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: