Om Bullerbyn och integration – ett anförande i budgetdebatten.

13 Dec

Vissa vill låta oss tro att Sverige har varit ett litet Bullerbyn. Ett ständigt somrigt Sverige där alla heter Lisa eller Pelle, ett land där alla delar samma värderingar och det inte finns större konflikter och skillnader än den mellan gårdarna. Ett land där alla äter falukorv av allra bästa slag.

I Bullerbyn finns inga ensamstående på socialbidrag och ingen som för ut pengar ur landet för att slippa skatta. I Bullerbyn finns inga vårdnadstvister. I Bullerbyn finns inte klassklyftor eller sociala grupperingar. Och inte heller en värld utanför och människor som rör sig över gränserna, söker nya liv, slår sig ned och blir del av samhället.

Med risk att ta alla illusioner från SD:s företrädare kan jag avslöja: Bullerbyn finns inte på riktigt. Bullerbyn har aldrig funnits. Den är en saga.

För tänker vi efter inser vi att Sverige aldrig har varit så enhetligt. Sverige har haft klassskilnader, konflikter mellan grupper och delar av landet. Sverige har haft in- och utvandring och medborgare har kommit till eller lämnat. Sverige har alltid varit en del av världen. Och så kommer det förbli.

Men klassklyftorna har idag fått en extra dimension – nämligen etnicitet. Det innebär att man som utlandsfödd löper större risk att bli arbetslös, sjuk och fattig än en svenskfödd. Alliansens politik ökar dessa klyftor och deras så kallade integrationspolitik går ut på att hänvisa utlandsfödda till låglöneyrken som till exempel att städa hos rika vita.

Och precis som Bullerbyn är en saga är även SD:s bild av invandringen fri fantasi, fast mörk och skrämmande. SD målar upp en bild av invandrare som grupp – utan nyanser, historia och kulturella skillnader. Där är alla invandrare lika – religiösa extremister och skadliga för samhället. I SD:s trångsynta värld är invandringen hotet mot Bullerbysidyllen. ”Vi” ställs mot ”dom” och alla andra konflikter göms undan.

Vi i Vänsterpartiet ser att ur mångfald, förändring, konflikter och influenser skapas nya idéer och ett levande samhälle som fortsätter utvecklas och leva. Det svenska samhället ska vara ett samhälle som tar intryck – drar från och lägger till. Aldrig stelt och färdigt utan alltid i rörelse.

För att utlandsfödda ska kunna bli en del av samhället krävs att samhället öppnar upp sig för de nyanlända och erbjuder vägar in.

Det absolut viktigaste för att skapa integration är en helt annan bostads- utbildnings- och arbetsmarknadspolitik än alliansen erbjuder. Vi måste bygga bra billiga bostäder i blandade former, vi måste skapa likvärdiga skolor som inte segregerar och sorterar och vi måste ha en politik för full sysselsättning som gäller alla oavsett varifrån man kommer. En lyckad integration förutsätter en stark generell välfärd av hög kvalitet tillsammans med kamp mot rasism och diskriminering. Det innebär ytterligare fokus på diskrimineringsområdet så att inte okunskap och rasism får råda när arbetsgivare ska nyanställa. Därför bör man t ex i större utsträckning arbeta med kravprofiler när tjänster tillsätts.

Utgiftsområde 13 handlar till viss del om hur man skapar ett samhälle där vi tar tillvara de människor som kommer hit till Sverige. Hur man skapar förutsättningar för nya medborgare att leva, bo, arbeta och utbildas på samma villkor som de som redan lever här.

Det innebär att nyanlända måste ges förutsättningar för att vara del av samhället och ta del av alla dess rättigheter och skyldigheter. Den enskilt viktigaste förutsättningen för detta är språket.

Alliansen vill ge en individuell SFI-bonus till de som klarar av språkstudierna. Det är ett synsätt som markerar misstro till nyanländas vilja att lära sig svenska. Dessutom avslöjar det en okunskap om hur olika bakgrund de nyanlända har. Vissa har redan tillägnat sig flera språk i livet och lägger enkelt till svenskan. Andra är inte ännu läskunniga och måste börja om från början – med bokstäver och ljud för att få skriv- och läskunskap.

Förra veckan hade jag förmånen att hälsa på hos Livstycket i Tensta där man arbetar framgångsrikt med att lära utlandsfödda kvinnor att läsa och skriva. Eller som de säger i projektet som drivs just nu: ”Vi dricker te och lär oss bokstaven e”. För denna grupp ännu ej läskunniga kvinnor krävs helt andra inlärningsmetoder än för högutbildade. Genom att varva praktiskt arbete med läsning blir svenska språket levande. Gemensamt för kvinnorna är att de gärna vill lära sig svenska – men att de behöver andra arbetsmetoder för att kunna göra det. Uppskattningsvis kan detta gälla ungefär 30% av alla SFI elever.

Därför krävs olika typer av SFI för olika grupper – och framförallt krävs satsningar på att förbättra och förstärka SFI-undervisningen så att alla – oavsett bakgrund – får verktygen de behöver för att vara med i samhället. Det behövs alltså många flera Livstycken i Sverige. Vänsterpartiet föreslår tillsammans med de rödgröna att pengarna från SFI-bonusen går till att stärka SFI genom en kvalitetssatsning.

Sverige är idag ett mycket segregerat samhälle där människor med olika bakgrund bor åtskilda, går i skola åtskilda och till viss del även arbetar åtskiljda. De flesta svenskfödda vet hur viktigt det är att ha kontakter för att få jobb – inte minst i början av arbetslivet. Ett segregerat samhälle har få mötesplatser där t ex nyanlända har möjlighet att skapa kontakter för att få arbete eller ta del av samhället i övrigt.

Ett segregerat samhälle skapar dessutom okunskap om andras livsvillkor, perspektiv och åsikter. Och okunskap föder rädsla.

I dagens så kallade integrationsdebatt läggs att allt fokus på dom utlandsfödda. Men integration rör alla i samhället – så att vi kan skapa ett jämlikt och rättvist samhälle där alla har lika mycket makt över samhället och sitt eget liv. De mest segregerade områden idag är rika villaområden i storstädernas utkanter.

För att medverka till att bryta segregationen vill vi lagstifta om att samtliga kommuner är skyldiga att hjälpa till vid flyktingmottagandet. Dagens modell där vissa kommuner smiter ifrån sitt ansvar och inte tar emot nyanlända flyktingar är inte hållbar.

Vänsterpartiet är motståndare till regeringens satsning på etableringslotsar. I sin iver att leka affär på alla tänkbara områden har regeringen tidigare genomfört jobbcoacher med resultatet att oseriösa aktörer släppts in på området och kvaliteten blivit mycket varierande och till höga kostnader. Nu föreslår man samma sak för gruppen nyanlända. Här förväntas människor som just anlänt till Sverige välja mellan olika aktörer – och därefter komma ut i arbete. Vi som vet hur svårt det är att välja elbolag kan även föreställa oss hur svårt det är att i ett helt nytt land och med helt nya förutsättningar jämföra olika lotsar. Risken är överhängande att detta inte blir ett egentligt val.

Dessutom finns risk att satsningen endast leder till tillfälliga osäkra jobb och inte till en helhetlig planering för den enskilde. Risken för tillfälliga och kortvariga lösningar ökar i och med att ersättningen till lotsen är mycket låg i början och först ger utdelning när den nyanlända får jobb.

Tillsammans med de rödgröna vill vi i Vänsterpartiet istället att samtliga nyanlända ska ha rätt till en individuell etableringsplan. Etableringen på arbetsmarknaden ska vara Arbetsförvaltingens ansvar. Det är även viktigt att vi i sammanhanget inte glömmer bort den viktiga sociala etableringen som även krävs för grupper som inte omdelbart ska ut på arbetsmarknaden t ex äldre och föräldralediga.

Vänsterpartiets politik på området integration ska ses som en helhet. På utgiftsområde 13 hade vi i vårt ursprungliga rödgröna förslag en utgiftsminskning på etableringslotsar och SFI som till fullo ersattes inom andra utgiftsområden. Men eftersom ramarna för det rödgröna har fallit kommer vi inte att delta i beslut på detta området.

Med detta yrkar jag bifall till reservation 1.

Advertisements

One Response to “Om Bullerbyn och integration – ett anförande i budgetdebatten.”

  1. lars-gunnar December 13, 2010 at 5:48 pm #

    Bra skrivit, sagt och tänkt Christina!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: